Info voor privépersonen

Hebt u een vraag als Europese burger?

U merkt dat uw vraag niet te maken heeft met het consumentenrecht of uw tegenpartij is geen handelaar? Dan dient u zich te wenden tot andere dienstverleners. We beperken ons tot die organisaties die een link hebben met Europese wetgeving.

  • Your Europe – Voor uitgebreide juridische informatie over uw rechten en kansen binnen de EU en haar interne markt, en voor praktisch advies over hoe u die rechten ook doet gelden.
  • Solvit – Bent u als Europese burger verwikkeld in een conflict met een overheidsdienst in een andere EU-lidstaat? Of stelt u zich vragen bij de toepassing van de regels van de interne Europese markt door een buitenlandse overheid? Richt u dan tot SOLVIT. Dit Europese netwerk behandelt klachten van particulieren en bedrijven tegen buitenlandse overheidsdiensten.
  • FIN-Net – Europees netwerk voor consumentenklachten over financiële dienstverleners zoals banken, verzekerings- en investeringsmaatschappijen.
  • Europees e-justitieportaal – Surf naar het Europees e-justitieportaal voor gedetailleerde toelichting bij het burgerlijke, strafrechtelijke en administratieve recht en bij de rechtsstelsels van de EU-lidstaten. U vindt via het elektronische loket praktische antwoorden op vragen als: hoe vind ik een advocaat of een notaris? Tot welke rechtbank moet ik mij wenden? In welke lidstaat? ...
  • Contactpunten voor grensoverschrijdende dienstverlening – Werd u gediscrimineerd bij de aankoop van een goed of een dienst omwille van uw nationaliteit of woonplaats? Dankzij de Europese Dienstenrichtlijn heeft elke lidstaat een contactpunt opgericht waar bedrijven en consumenten terechtkunnen voor juridische informatie over dienstverlening in of aan het buitenland. In België: Consumenten kunnen terecht bij ECC België.

Check ook waar u specifieke informatie vindt voor bedrijven.