Hebt u een betalingsherinnering ontvangen?

Wanneer een bedrijf u om geld vraagt, terecht of onterecht, kunnen zij een beroep doen op een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat. Zij zullen contact met u opnemen om u te overtuigen te betalen.

Maar geen paniek. Deze procedure is wettelijk geregeld. Niet alles mag. En vooral: noch het incassobureau, noch de gerechtsdeurwaarder, noch de advocaat kan u dwingen om iets te betalen in het kader van een minnelijke incasso.

In dit artikel geven we antwoord op de volgende vragen:

Moet u herinneringskosten betalen?

De eerste betalingsherinnering dient u kosteloos te worden toegestuurd. Er mogen geen aanmaningskosten aangerekend worden.

Hebt u geen gevolg gegeven aan de eerste betalingsherinnering? Aan de tweede betalingsaanmaning kunnen kosten verbonden zijn, met een maximum van 7,50 euro, plus verzendkosten.

Let op: de tweede herinnering mag u pas verstuurd worden na een wachttijd van 14 dagen.

Wat moet er in de betalingsherinnering staan?

De eerste gratis betalingsherinnering moet onder meer vermelden:

 • het te betalen bedrag
 • de bijkomende kosten die u mag verwachten bij niet-betaling binnen de termijn van 14 dagen
 • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf dat de betaling van u vordert
 • een beschrijving van het product of de dienst die aanleiding heeft gegeven tot de schuld
 • de periode van 14 dagen waarbinnen de schuld moet worden betaald voordat er extra kosten van u worden gevorderd

Goed om te weten: ontving u een minnelijke invordering van een gerechtsdeurwaarder? De brief moet dan duidelijk vermelden dat het niet gaat over een inbeslagname of een dagvaarding door de rechtbank. Dit om verwarring te voorkomen. De gerechtsdeurwaarder kan namelijk op 2 manieren optreden.

U hebt het recht om het bedrijf dat de betaling eist (de schuldeiser) of de derde partij die het bedrijf heeft gemandateerd (incassobedrijf of gerechtsdeurwaarder) te vragen om u te voorzien van :

 • documenten die de schulden staven
 • informatie over de wijze waarop u de betalingsaanmaning kunt bewisten
 • Betalingsfaciliteiten (bv. de mogelijkheid om een afbetalingsplan op te stellen)

Hoe betwist u een betalingsherinnering?

Hebt u het product of de dienst nooit besteld? Bent u niet akkoord met het gevraagde bedrag? Betwist dan schriftelijk dat bedrag bij de onderneming van wie u de aanmaning ontving, en bij zijn mandataris, namelijk het incassobureau, de gerechtsdeurwaarder of de advocaat.

Goed om te weten: niemand kan u dwingen om te betalen totdat de rechtbank u veroordeelt. Zodra het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder uw gemotiveerd en schriftelijk bezwaarschrift heeft ontvangen, moet de minnelijke invordering gestaakt worden. Het is dan aan de schuldeiser om de zaak voor de rechter te brengen.

Mag een buitenlands incassobureau contact met u opnemen?

Een buitenlands incassobureau mag u aanmanen voor onbetaalde schulden.

Incassobureaus, Belgische of buitenlandse, zijn verplicht zich vooraf aan te melden bij de FOD Economie. Op de website staat een lijst van alle bedrijven die in België zijn erkend.

Goed om te weten: als een incassobureau niet erkend is door de FOD Economie, heeft zijn betalingsverzoek geen waarde.

Deze registratieplicht geldt niet voor gerechtsdeurwaarders en advocaten, maar zij moeten natuurlijk ook de wet op de minnelijke invordering naleven. Die voorziet onder meer in het verbod op bepaalde praktijken.

Wat zijn de verboden procedures?

Misleidende of agressieve praktijken zijn ten strengste verboden. Voorbeelden van illegale praktijken zijn:

 • De indruk wekken dat het verzoek komt van een gerechtelijke instantie.
 • Het uiten van onjuiste juridische dreigementen of verkeerde informatie over de gevolgen van wanbetaling.
 • Op de briefomslag vermelden dat de brief een schuldvordering betreft.
 • Het claimen van bedragen die niet voorzien of niet wettelijk toegestaan zijn.
 • Doorgaan met het versturen van betalingsherinneringen ondanks het feit dat u, als schuldenaar, een gemotiveerd en schriftelijk bezwaar stuurde.

Waar kunt u een klacht indienen?

Verschillende organisaties staan tot uw beschikking:

Goed om te weten: als u geen klacht wenst in te dienen, maar een van de misleidende of agressieve handelspraktijken wilt melden, kunt u dit rechtstreeks doen bij de Economische Inspectie, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders of de Orde van Advocaten.