Digitale inhoud en diensten

Op het internet kunt u vrijwel alles kopen, niet alleen gewone goederen. Consumenten downloaden films, abonneren zich op streamingplatforms, spelen online games, gebruiken sociale media of slaan bestanden op in de cloud. Deze digitale inhoud en diensten zijn sinds juni 2022 onderworpen aan zeer specifieke Europese regels, voorzien in de Europese richtlijn 2019/770.

Dit zijn uw rechten wanneer:

Niet-levering van digitale inhoud en diensten

Ontvangt u de downloadlink niet voor de film die u zojuist hebt gekocht? Hebt u geen toegang tot het streamingplatform waarop u zich geabonneerd hebt? De webshop stuurt u het onlinespel niet dat u zichzelf net cadeau deed?

Schrijf de verkoper aan en vraag hem te leveren wat u bestelde.

De handelaar levert nog niet? U hebt het recht om terugbetaling van uw aankoop te eisen. Hetzelfde geldt wanneer:

 • de verkoper aangeeft dat hij de digitale inhoud of dienst niet zal leveren of dit duidelijk uit de omstandigheden blijkt
  OF
 • de verkoper u de digitale inhoud of dienst bezorgt na de datum die u overeenkwam op het moment van aankoop en waarvan u duidelijk liet weten dat die essentieel voor u was.

Goed om te weten: onder bepaalde voorwaarden hebt u een herroepingsrecht van 14 dagen. We doen uit de doeken wanneer.

De wettelijke garantie van digitale inhoud en diensten

De film die u legaal downloadde is van slechte kwaliteit? Het streamingplatform dat u gebruikt is niet stabiel? Het online videospel dat u speelt, stuit op bugs? Als u de digitale inhoud of dienst hebt gekocht (of verkregen in ruil voor persoonlijke gegevens) voor privé- en dus niet-professionele doeleinden, valt uw aankoop onder de wettelijke garantie zoals voorzien in de Europese richtlijn 2019/770.

Ontdek hoe u beschermd bent:

Welke producten zijn gedekt?

Het gaat om:

 • Alle digitale inhoud
  d.w.z. alle gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en verstrekt (bv. films, muziek en games, gedownload, verkregen via streaming of op een fysiek medium zoals een dvd of USB-stick)

 • Alle digitale diensten
  d.w.z. elke dienst waarmee u gegevens in digitale vorm kunt maken, verwerken, opslaan of openen, of elke dienst die het delen of andere interactie met gegevens in digitale vorm mogelijk maakt die door u of andere gebruikers van deze dienst zijn geüpload of gemaakt (bv. sociale netwerken, sites voor het delen van inhoud, cloudopslag).

Welke producten vallen niet onder deze wetgeving:

 • Goederen die digitale elementen bevatten
  d.w.z. roerende lichamelijke zaken die digitale inhoud of een digitale dienst bevatten of die zodanig in dergelijke inhoud of diensten zijn geïntegreerd dat het ontbreken van dergelijke digitale inhoud of dienst de goederen zou beletten hun functies uit te voeren (bv. een smartphone, een computer, een smartwatch). Voor dergelijke goederen geldt de wettelijke garantie van consumptiegoederen.

Let op: doet u uw aankoop bij een particulier? De wettelijke garantie is niet van toepassing. De regels die in dit geval van toepassing zijn, zijn anders en minder beschermend.

Hoe lang is de garantie?

Wordt de digitale inhoud of dienst in één keer geleverd of als gevolg van een reeks afzonderlijke leveringshandelingen? De periode van de wettelijke garantie is twee jaar. Die termijn begint te lopen vanaf de levering van de digitale inhoud of dienst.

Wordt de digitale inhoud of dienst gedurende een bepaalde in de overeenkomst vastgestelde periode ononderbroken geleverd? De garantie loopt voor de gehele duur van het contract.

Voor welke problemen?

De wettelijke garantie is van toepassing op elk conformiteitsgebrek dat van invloed is op de digitale inhoud of dienst die u hebt gekocht, bijvoorbeeld wanneer:

 • de kenmerken van uw aankoop niet overeenkomen met die van het gepresenteerde model (bv. u hebt een film besteld maar ontving een andere)
 • de kwaliteit/kwantiteit en de prestaties niet de verwachtingen inlossen die u had én die de verkoper of fabrikant creëerde (bv. u hebt 100 GB opslagruimte in de cloud gekocht en u hebt slechts 20 GB ontvangen)
 • u het product niet kunt gebruiken waarvoor het normaal dient of voor bijzondere eisen die u stelde én die de handelaar aanvaardde (bv. u hebt software gekocht die niet werkt op het model van uw computer, ook al had u dit aan de handelaar opgegeven)
 • u niet alle accessoires of instructies bij de digitale inhoud of dienst ontving zoals voorzien in de overeenkomst of die u redelijkerwijs kunt verwachten (bv. u koopt software en de installatie-instructies worden niet verstrekt zoals bepaald in het contract)
 • de digitale inhoud of dienst niet regelmatig wordt bijgewerkt zoals bepaald in het contract of zoals u redelijkerwijs kunt verwachten (bv. beveiligingsupdates voor uw software worden niet langer aangeboden door de handelaar)
 • de digitale inhoud of dienst niet voldoet aan de proefversie of de preview die mogelijk vóór het contract door de handelaar beschikbaar is gesteld (bv. de videogame die u koopt, is niet dezelfde dan de demo van hetzelfde game dat u hebt getest).

De professionele handelaar heeft uw digitale inhoud of dienst verkeerd geïnstalleerd? Of hebt u zelf een slechte installatie gedaan omdat u onjuiste installatie-instructies ontving? U bent gedekt door de wettelijke garantie.

Opgelet: de wettelijke garantie is niet van toepassing op het gebrek waarvan u op het moment van aankoop op de hoogte was.

Wie moet bewijzen dat het betwiste gebrek een conformiteitsgebrek is?

Zoals hierboven uitgelegd, dekt de wettelijke garantie alleen het gebrek aan conformiteit dat inherent is aan de digitale inhoud of dienst. Het dekt uiteraard geen defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik of niet-naleving van de installatie-instructies. Dit roept de bewijsvraag op: wie moet de aard van het betwiste gebrek bewijzen?

De wet maakt in dit verband een onderscheid naargelang de digitale inhoud of dienst in één keer of gedurende een bepaalde periode continu wordt geleverd:

 • De digitale inhoud of dienst wordt geleverd in één keer of als gevolg van een reeks afzonderlijke leveringshandelingen (bv. het downloaden van een film, het kopen van een videogame, het downloaden van meerdere muziekstukken, enz.)? De bewijslast hangt af van de volgende termijnen:
  • Het gebrek doet zich voor binnen een jaar na de levering van de digitale inhoud of dienst? De handelaar wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn. Hij is dus verplicht om in te grijpen onder de wettelijke garantie, tenzij hij kan bewijzen dat:
   • er geen defect is
   • u het defect hebt veroorzaakt, of
   • u voor het sluiten van de overeenkomst weet had van het defect en het zo aanvaard hebt.
  • Het gebrek doet zich voor meer dan een jaar na de levering van de digitale inhoud of dienst? De handelaar kan u vragen om te bewijzen dat het om een conformiteitsgebrek gaat. U moet op dat moment beroep doen op een expert, maar dit is duur. Soms loont het helaas niet de moeite.
 • De digitale inhoud of dienst wordt gedurende een bepaalde periode continu geleverd (bv. abonnement op een streamingsite, software, enz.)? De bewijslast hangt af van de volgende termijnen:
  • Het gebrek doet zich voor tijdens de periode waarin de digitale inhoud of dienst volgens de overeenkomst moet worden geleverd? De handelaar wordt verondersteld verantwoordelijk te zijn. Hij is dus verplicht om in te grijpen onder de wettelijke garantie, tenzij hij bewijst:
   • er geen defect is
   • u het defect hebt veroorzaakt, of
   • u voor het sluiten van de overeenkomst weet had van het defect en het zo aanvaard hebt.
  • Het gebrek doet zich voor na de periode waarin de digitale inhoud of dienst moet worden geleverd? De handelaar kan u vragen om te bewijzen dat het om een conformiteitsgebrek gaat. U moet op dat moment beroep doen op een expert, maar dit is duur. Soms loont het helaas niet de moeite.

Opgelet: de handelaar toont aan dat uw digitale omgeving niet compatibel is met de technische vereisten van de verkochte inhoud of dienst en dat hij u voor het sluiten van de overeenkomst op een duidelijke en begrijpelijke manier op de hoogte had gebracht van deze vereisten? Het is aan u, ongeacht wanneer het probleem zich voordoet, om te bewijzen dat de geconstateerde storing een conformiteitsgebrek vormt.

Welke termijnen dienen gerespecteerd te worden?

U bent van plan om naar de rechtbank te stappen? U hebt slechts één jaar vanaf het opduiken van het defect. Snel reageren is de boodschap.

Komt het mankement pas na 2 jaar boven water? Of na de ononderbroken leveringsperiode van de digitale inhoud of dienst? Dan is het stelsel ‘Verborgen Gebreken’ van toepassing (zie Burgerlijk Wetboek: artikel 1641 en verder). U moet bewijzen dat het gebrek er al was bij uw aankoop. En mag dan een terugbetaling of korting eisen bij de verkoper.

Welke oplossing kunt u eisen?

De handelaar van het digitale product of dienst is verantwoordelijk voor elk gebrek. Hij mag u niet zomaar doorverwijzen naar de ontwikkelaar.

De verkoper moet:

 • zorgen voor de conformiteit van de digitale inhoud of dienst en alle kosten dragen die verband houden met de conformiteit van de gebrekkige digitale inhoud of dienst, alsmede eventuele leverings- en retourkosten (indien de digitale inhoud of dienst op een fysieke drager is geleverd).
  OF
 • de aankoopprijs geheel of gedeeltelijk terugbetalen indien een conforme versie leveren onmogelijk of disproportioneel blijkt of indien deze niet door de verkoper is uitgevoerd of een aanzienlijk ongemak zou opleveren.

Hebt u recht op terugbetaling? De verkoper moet u binnen 14 dagen na uw kennisgeving terugbetalen:

 • Wordt de digitale inhoud of digitale dienst in één keer geleverd of als gevolg van een reeks afzonderlijke leveringshandelingen? De handelaar moet u alles wat u hem in het kader van de overeenkomst hebt betaald, terugbetalen.
 • Wordt de digitale inhoud of dienst gedurende een bepaalde periode continu geleverd? De handelaar moet u enkel het gedeelte vergoeden dat overeenkomt met de periode waarin de digitale inhoud of dienst niet conform was en elk deel van de prijs die u vooraf hebt betaald voor de duur van het contract dat zonder oplossing zou zijn gebleven.

Goed om te weten: de verkoper moet u terugbetalen, ook al hebt u de niet-conforme digitale inhoud of dienst gebruikt.

Let op: zodra de overeenkomst is beëindigd, hebt u geen toegang meer tot de digitale inhoud of dienst en kunt u die niet meer toegankelijk maken voor derden. De handelaar kan uw toegang blokkeren. Ontving u de digitale inhoud of dienst op een fysieke drager (bv. dvd, cd, USB-stick), dan kan de handelaar u vragen die terug te bezorgen. Dit moet binnen 14 dagen nadat u hem hebt gemeld dat u het contract wilt beëindigen. De verkoper moet de terugzendkosten betalen.

Hoe zit het met uw privégegevens?

De handelaar moet uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de G.D.P.R.-regels. Hij mag, behalve in uitzonderlijke gevallen, enkel de persoonlijke gegevens die u hem hebt bezorgd hergebruiken, geen andere inhoud.

Eenzijdige wijziging van digitale inhoud of dienst

De handelaar mag de ononderbroken aangeboden digitale inhoud of dienst wijzigen zodat die conform blijft met wat u overeenkwam. Wil hij meer veranderen, dat mag enkel als:

 • de overeenkomst deze wijziging toelaat en een geldige reden vermeldt.
 • dit geen extra kosten met zich meebrengt.
 • u op een duidelijke en begrijpelijke manier geïnformeerd wordt.
 • u vooraf informatie ontvangt over de kenmerken en timing van de wijzigingen, over uw recht om de overeenkomst te beëindigen en over de optie om de digitale inhoud of dienst zonder de wijziging te behouden indien een de wijziging een negatieve invloed heeft op uw toegang tot of gebruik van de digitale inhoud of dienst.

Heeft de wijziging een negatieve invloed op uw toegang tot of gebruik van de digitale inhoud/dienst?

 • De impact is groot
  U mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden en hebt recht op de terugbetaling van wat u al betaalde voor de periode waarin u geen gebruik kunt maken van de digitale inhoud of dienst.

 • De impact is klein
  U hebt 30 dagen te rekenen vanaf de wijziging of kennisgeving van deze wijziging om uw overeenkomst te ontbinden.